Algemene voorwaarden

Privacy en Disclaimer

Inhoud

Agilitas Group NV besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert niet dat alle informatie op de website onveranderlijk correct is. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Agilitas Group niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik van die inhoud. Zodra Agilitas Group op de hoogte gebracht wordt van foute of onvolledige gegevens, zal Agilitas Group de gegevens onmiddellijk verbeteren of aanvullen.

Als deze websites links met andere sites tot stand brengt, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Agilitas Group niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van die andere sites. De gebruiker die de zoekinstrumenten aanwendt, is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal kan bevatten dat tegen de goede zeden ingaat of schadelijk is. De gebruiker erkent daarbij dat Agilitas Group geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Agilitas Group kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Auteursrecht

Ⓒ Agilitas Group, 2002. Agilitas Group geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Verwerking persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons! Agilitas Group gaat daarom op een veilige en vertrouwelijke wijze om met de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen die het verzamelt. Agilitas Group verbindt zich ertoe om bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Onze policy omschrijft welke persoonsgegevens Agilitas Group verwerkt, op welke basis, waarom zij worden verwerkt en hoe zij worden beschermd. De policy bevat en beschrijft ook de rechten van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling.

De persoonsgegevens worden verwerkt door Agilitas Group NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 0478.971.449, met maatschappelijke zetel in Stationsstraat 120, 2800 Mechelen. Agilitas Group verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

De uitgebreide privacy policy kan hier geraadpleegd worden voor klanten en voor de freelancewerknemer.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Agilitas, AMPLO, Ascento, Agilitas Group) zijn beschermde handelsmerken.

Bevoegdheid rechtbanken

Ieder geschil met betrekking tot de Agilitas Group-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Mechelse rechtbanken bevoegd.